БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
ДОБРИ НОВИНИ ! Разработихме революционна технология за независимо електрозахранване на нашите Оксиводородни Газ-Генератори Електромагнитен Генератор, който ще замени тежкото и скъпо турбо-елекрогенераторно оборудване. Изработихме малък 4W модул с размери 250х200х50 мм, който работи нон-стоп вече 4 месецабез да черпи никаква енергия или гориво от външната среда. Работим и по създаване на компактен агрегат за задвижване на всякакви превозни средства
БЪЛГАРСКИ
Грейнис ООД (Grainis ltd.) работи от 10 години по проекти в областта на електролизния добив и приложение на хибридни и други горими газове - Водород, Окси-Водород (ННО, Браунгаз), Модифициран ННО (МННО / Омаса Газ) и др.

Малко история (на англ.):  http://hydrotechnix.com/historyofhho.php

Стандартни водно-електролизни ННО газ-генератори се произвеждат серийно от около 25 години, от над 30 фирми от Китай, Корея, Тайван, САЩ, Италия, Япония, Русия, Англия, България и др.
МННО представлява Модифициран Газ Оксиводород (ННО/Браунгаз), произвеждан в HHO/Браунгаз-генератори чрез модифицирана, фотонно- (LED, Лазер), вибро-акустично- (нискочестотни Осцилатори и Трансдюсъри) и дифузно-активирана Електролиза на вода. 
Отдавна е известно, че мощните инфразвукови вибрации влияят силно на качествата на водата и отслабват химическите връзки във водната молекула между кислорода и водорода .
МННО е подобрена версия на откритият от д-р Рюшин Омаса ( Dr. Ryushin Omasa) през 2009 г., модифициран Браунгаз/ННО, наречен от него Омаса Газ (Ohmasa Gas), патентован от неговата компания Japan (Nihon) Techno Co. - Токио, през 2011 г. -
http://www.patentsencyclopedia.com/app/20110139630#ixzz3LOxSiPwy
https://www.youtube.com/watch?v=NUPE0Z9V82E

За разлика от генератора на д-р Омаса, разработената от нас технология предлага значително по-компактен МННО електролизен газ-генератор, благодарение на усъвършенстваната конструкция, както и в пъти  по-икономичен - (0,8Wh/L), благодарение на допълнително прилагани от нас активиращи електролизата методи.

MHHO/Ohmasa е уникален газ, който е възможно да замени, изцяло, бързо и ефективно, всички използвани в момента фосилни, ядрени, био- и др. горива на Земята.

За разлика от обикновения ННО, газът МННО може да бъде безопасно :

-  Компресиран като Метана до 200-700 атм. и повече, 
-  Втечняван при 1 атм./-178гр.С (близо до температурата на втечняване на Метана / -162 гр.С)
-  Пълнен в стандартни CNG/LNG - метални, или леки, карбон-композитни Метанови бутилки и цистерни, 
-  Складиран в бутилки и цистерни и съхраняван неограничено време без течове на водород и наводородяване
-  Транспортиран лесно до всяка точка на света, и 
-  Изгарян като самостоятелно,  единствено  гориво или в смес с природен газ, пропан-бутан, хексан, чист водород, и др., в обикновени автомобилни Метанови газови уредби на бензинови и дизелови двигатели на автомобили, камиони, трактори, агрегати / ел.генератори и др. механизация, в газо-турбинни, както и в двигатели на кораби, самолети, ракети, и в горелки на парни котли, пещи, сушилни и др. (с добавка на високотемпературен керамичен термодиспенсър). Отпадният продукт от горенето е чиста дестилирана вода, която може да се рециклира на 100%.
- Компресираният или Втечнен МННО може да се използва като идеален - компактен и безопасен, склад за свръхевтин Чист Водород, ползван като гориво във Водородни Горивни Клетки (HFC) за генериране на ел.енергия, и др. Чистият водород може да се ползва и като допълнителна енергийна добавка към МННО. Така получената газова смес е отлично гориво за ДВГ, като се отличава с изключително висока енергия на изгаряне, мощен въртящ момент, спокойна, тиха, чиста, икономична, щадяща, безаварийна и безопасна работа на двигателя, и 100% пълно изгаряне при нулеви вредни емисии, тъй като изгарянето става в отсъствие на атмосферен въздух (необходимият кислород се съдържа в самия газ) , което предотвратява свързването на кислорода с азота, карбона, сярата и др., съдържащи се във въздуха, и образуването на вредни NOx, Sox COx и др. емисии.
Единственият "отпадък"
от горенето е чиста водна пара, която може да се кондензира и използва многократно, което прави МННО 100%-ов Възобновяем Енергиен Източник / ВЕИ.
Високата температура на втечняване на МННО (-178 гр.С) в сравнение с тази на Водорода (-253 гр.С) и много по-ниската степен на експлозивност, течове и дифузия, го правят изключително удобен за целта.
Чистият Водород се освобождава лесно и безопасно от МННО, и сепарира чрез молекулярно сито,  непосредствено преди употреба.
Никакви количества чист водород не се складират - той се изгаря незабавно !
Така полученият Чист Водород може да се използва и за пълнене в херметични карбонови или Графенови контейнери, които да се ползват като безопасни и лесни за опериране Модули на Подемна Сила в летателни апарати, по-леки от въздуха. Последни проучвания в Манчестърския Университет доказаха, че Графенът е 100% непропусклив за всички газове, вкл. Водорода. В същото време Графенът пропуска на 100% водните пари !
Горивото за задвижване двигателите на тези летателни апарати
може да бъде също така лек чист водород или течен МННО.

Компресираният или втечнен МННО е идеалното гориво
Единствен консуматив за производството му е обикновена вода. 
Има висока точка на възпламеняване и е слабо експлозивен. Не може да бъде възпламенен от искра при нормални условия.
Не се регистрират никакви Течове и Дифузно Наводородяване (embrittlement) при съхранение над 2 години в метанова бутилка при 100 атм. налягане. 
Работата с него е напълно безопасна при спазване на инструкциите.

Електроенергия за производството на МННО се доставя от Автономен Когенератор (наша разработка - www.powerplant.alle.bg) или от Соларна / Вятърна / Атомна Ел. Централа, ВЕЦ и др. Около 30% от произведената от Когенератора ел. енергия отива за захранване на Окси-Водородния Газ-Генератор. Останалите 70% представляват полезна ел.енергия.

Всяка Соларна или Вятърна централа може да бъде превърната в независима Газова Рафинерия с тази технология (ако се абстрахираме от факта, че ефективния живот на фотоволтаиците и вятърните турбини е едва около 7 години). 
МННО е отличен Енергиен Склад за съхраняване на произведената соларна, хидро-, атомна и др. ел. енергия.
МННО-конверсията би могла да предотврати, или поне забави, зачестилото напоследък ликвидиране и рязане за скрап на соларни централи.

Пламъкът на МННО-газът стопява и изпарява за секунди и най-труднотопимите материали, поради което може да се използва за високотемпературно, чисто и точно заваряване, запояване, нагряване, наваряване, полиране, рязане, пробиване, топене, изпаряване, оксидиране, на метали, стъкло, керамика, камък, полимери и др. Също така може да се използва  в автономни водно-електролизни  инсинератори за високоефективно изгаряне до пълно унищожаване и деактивиране на отпадъци - вкл. опасни - токсичнибио, радиоактивни ( http://hhogastechnology.weebly.com/neutralizing-radiation.html и линкът по-долу ), и др., и апарати за пречистване на природни и отпадни води, дестилация, десалинация (обезсоляване) на морска вода и др. Чрез специална термосистема огромната температура при нагряване на UHTC  може да бъде фрагментирана и разпределена на голяма площ по повърхността на тръби във високоефективен парогенератор за производство на прегрята пара за задвижване на турбина или бутален парен двигател, с прикачен алтернатор за добив на ел. енергия. Цената на така добитата електроенергия е равна на цената на използваната за гориво вода плюс поддръжката, ремонтните разходи и амортизационните отчисления на централата, които са значително по-ниски от тези на стандартните инсталации.

МННО - Газови Централи и Генератори могат да бъдат произвеждани серийно, в широк и практически неограничен обхват от мощности - 10kW-1000MW, доставяни на малки компактни модули, монтирани и ползвани индивидуално, във всяка точка на планетата, не само в урбанизирани, но и в отдалечени, безлюдни, пустинни и бедни райони, вкл. в сурови арктически или тропически условия. С тяхна помощ могат да се усвояват и урбанизират нови територии, неусвоими досега, на сушата и в океана, да се създават нови отрасли, бизнеси и цели икономики, с милиони нови работни места
Газът МННО може да бъде основен фактор за разрешаване на тежки проблеми на човечеството като недостигът и високата цена на фосилните горива и енергия, транспорта и продуктите, произвеждани с тяхно участие, замърсяванетоглобалното затопляне и опасните промени в климата, последиците от природни бедствия, растящия недостиг на питейна вода и храни, и много други.

Ние Българите плащаме всяка година по 7 милиарда евро за внос на въглеводородни горива, което си е чисто безумие
С една хилядна от тези средства е възможно изграждането на мощност, която да ликвидира изцяло вноса, плюс сметките за газ, ток и парно, да създаде нови хиляди работни места, и да генерира допълнително износ в цял свят на свръхевтино и екологично чисто българско газово гориво, за поне още 100 милиарда евро. С технология, изобретена и патентована за първи път преди 50 години от Българин - Илия Вълков / Юл Браун

Тази технология, която беше демонизирана, сатанизирана, оплювана, осмивана, изопачавана и спъвана от реализация с всички възможни средства, включително с убийства (Стенли Майер и др.), обявявана за шарлатанство, измама, перпетуум-мобиле и какво ли още не, в крайна сметка в днешни дни е в основата на успешния многомилионен бизнес на стотици  фирми от цял свят (разбира се, не и български), които произвеждат серийно (без никоя от тях да е платила и стотинка за патент) браунгаз-генератори за заваряване, топене и рязане на метали, стъкло, полимери, керамика, за икономия на гориво, почистване на горивни системи, и др. Тази нова индустрия се развива бурно, като името на Илия Вълков / Юл Браун, се споменава все по-рядко, или никак.
Ако хората бяха по-разумни, трагедиите в Чернобил и Фукушима нямаше да се случат и много хора щяха да са живи и здрави.

Предлагаме проучване, проектиране и изграждане на Български Автономни Топло - Електроцентрали (ТЕЦ) и Генератори за добив на евтина електро и топлоенергия, на база гореописаната технология. Без ограничение на мощността.

ЗАБЕЛЕЖКА : Във връзка с предложения за участие в нашите проекти чрез финансиране по Европрограми или чрез Банково Кредитиране, заявяваме, че НЕ желаем да участваме в процедури за подобно финансиране. 

Последна актуализация : 15.02.2017 г.

БЪЛГАРСКИ
ТРИГЕНЕРАЦИОНЕН МОДУЛ за добив на МННО - Газ, Електро и Топлоенергия, с възможност за добавка и на Хладилен модул (Термопомпа) за добив на студ.

Предлагаме и по-евтин вариант БЕЗ КОГЕНЕРАТОР, с ел.снабдяване от мрежата.
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Грейнис ООД, София, бул. Тотлебен 5, 0899171570, grainis@abv.bg, www.solargas.alle.bg
--------------------------------------------------------------------------------------------------
БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg